Les Nouvelles 11 (1/2012) – najważniejsze informacje PDF Drukuj

Najważniejsze informacje z biuletynu wydawanego przez COM Les Nouvelles nr 11 (1/2012) – najważniejsze informacje

 

Dobro zwierząt oraz standardy

Coraz więcej na całym świecie toczy się debat na rzecz poprawy warunków zwierząt. Nie trzeba przypominać nikomu jak wielki wpływ na środowisko ma człowiek. Zmiany są konieczne w każdej dziedzinie a szczególnie, jeśli chodzi o otaczającą nas przyrodę. Jej piękno niknie z każdym rokiem bezpowrotnie. Są na szczęście instytucje jak np. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt czy też Rada Europejska, które mają określone minimalne zasady prawne, umożliwiające pohamowanie wyniszczania naturalnego środowiska. Dla nas miłośników ptaków szczególnie ważną kwestią powinno być zachowanie wielu ginących gatunków. Są różne kierunki hodowli, jedni trzymają ptaki dla ich piękna inni dla uzyskania nowych mutacji a jeszcze inni dla „konkurencji sportowej”. Niezmiernie istotną sprawą są warunki, jakie powinny mieć zapewnione zwierzęta i nie jest to tylko kwestia odpowiednich pomieszczeń, ale również bezpiecznego, humanitarnego transportu. Są to bez wątpienia podstawy do sukcesu w hodowli. 

Kongres C.O.M  - 21 stycznia 2012r. Almeria (Hiszpania)

W kongresie brały udział 24 kraje członkowskie. Otwarcia dokonał prezydent C.O.M  Salvatore Cirmi. W czwartym punkcie porządku obrad omówione zostały miejsca, w których odbędą się „Ornitologiczne Mistrzostwa Świata” w kolejnych latach.
- 2013r. Belgia
- 2014r. Włochy
- 2015r. Holandia
- 2016r. Portugalia
Uzupełniono skład Komitetu Wykonawczego C.O.M.:
Prezydent Generalny - Salvatore Cirmi
Asystent Prezydenta - Bernardio Yeves Valero
Wiceprezydent - Domenico Rosa
Sekretarz Generalny – Constant Van Santen
Asystent Sekretarza - Carlos Fernando Romoa
Skarbnik - Christian Lemee

C.O.M – ustalone zostały opłaty za ptaki zgłaszane do konkursów na Mistrzostwa Świata. Opłata maksymalna wynosi 10 euro za 2013, 2014 I 2015r. Dodatkowo 1 euro za obowiązkowe ubezpieczenie.
Roczne opłaty dla krajów członkowskich są uzależnione od ilości członków.
-< 1000 -200,00euro
-1001-3000 - 300,00euro
-3001-6000 - 500,00euro
- >6001 - 1000,00euro
Opłaty muszą wpłynąć przed 31 marca każdego roku na podane konto.

Kolory obrączek:
2013r.- czarny      (Ral 8005)
2014r.- zielony     (Ral 6026)
2015r.- fioletowy (Ral 4008)

Egzaminy na sędziów O.M.J (różne sekcje).
Do egzaminów przystąpili kandydaci z Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Francji oraz Belgii.

O.M.J. w 2012r. zorganizowało spotkania ekspertów
Sekcja G+H ptaki Europy i Hybrydy, spotkanie odbyło się 19 - 20 stycznia w Almerii.
Spotkanie ekspertów Sekcji F1-F2 przewidziano  na maj 2012 w Piancenze (Włochy).

Sprawozdanie Komitetu Wykonawczego O.M.J. Almeria 20.01.12r.

W porządku obrad główne pozycje zajmowały relacje z krajowymi podmiotami C.O.M. Omówiono sesje egzaminacyjne O.M.J. jak i pracę w sekcjach (standardy). Zaktualizowano klasy dla Mewki Japońskiej. Biorąc pod uwagę ewolucję tych ptaków i znaczną ich liczbę w klasach ustalono klasy: 
47/48 Moka-brązowy, czerwony, brązowy.
49/50 czarno- szary, moka-szary, czerwono-szary.
KW O.M.J. zdecydowało się otworzyć następujące klasy, które będą wdrożone w 2013r.
Mewka Japońska (Lonchura striata domestica)

Kolekcja 4/indywidualne:
45/46 czarno-brązowy
47/48 moka -brązowy
49/50 czerwono-brązowy
51/52 czarno-szary
53/54 moka –szary
55/56 czerwono- szary
57/58 pastel (wszystkie)
59/60 czysto skrzydłe (wszystkie)
61/62 ino i szary ino
63/64 perełkowane: szary, brązowy
65/66 albinosy, białe, siodłogrzbiete i siodłogrzbiete z kapturem
67/68 grzywacz, fryza: wszystkie kolory
69/70 inne: kombinacje mutacji
71/72 nowe mutacje w badaniu (bez medali)
Dokumenty z instrukcjami jak oceniać w/w ptaki na Mistrzostwach Świata i wystawach międzynarodowych zostaną wysłane do wszystkich Sędziów Specjalistów O.M.J. w siedmiu językach w formacie CD.

Mianowanie sędziów O.M.J. do kolejnych Mistrzostw Świata C.O.M.

Kraje C.O.M. podzielone są na dwie grupy, A i B. Aby należeć do grupy A dane państwo musi spełnić pewne warunki:
-    Wykazać znaczną liczbę ptaków na wystawach światowych C.O.M.
-    Posiadać minimum 20 sędziów O.M.J.
Do grupy A należy 9 państw: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Holandia, Szwajcaria.
W grupie B jako piąta znajduje się Polska.

Nowe rasy i mutacje w badaniu – procedury (Almeria 2012r.)

Sekcja C – kanarki śpiewające Timbrados.
18 stycznia 2012 przedstawiono dwa rodzaje Timbrados sędziom O.M.J. mającym uprawnienia w Sekcji C.
-    1 kolekcja + 4 ptaki (ciągłe śpiewanie)
-    8 ptaków (śpiewających nieciągle).
Sędziowie ptaki oceniali różnymi metodami i dzięki temu otrzymali potwierdzenie, że ptaki z nieciągłym śpiewem zostały pozyskane z tradycyjnego „ciągłego śpiewu” i dlatego należy rozważać to jako mutację a nie nową rasę. Sędziowie Timbrados są w stanie ocenić oba rodzaje ptaków bez problemu. Choć w Polsce nie ma sędziów do tego rodzaju kanarków, to Hiszpania zobowiązana jest do przesłania nam  standardu.
Sekcja D Kanarki kolor- Jaspe (Jaspis)
Jeśli te ptaki uzyskają odpowiednią ilość punktów w trzecim roku, to prawdopodobnie, a wszystko na to wskazuje, będziemy mieli 11 mutację. Wszystko rozstrzygnie się w 2013r. po Mistrzostwach Świata.

Wybory KW O.M.J. Almeria 2012r.

Sekcja A-B-C Kanarki śpiewające:
Pan Maurice Level z Francji został wybrany ponownie.
Sekcja D Kanarki kolorowe:
Pan Roberto Rossi z Włoch- wybrany ponownie.
Sekcja F (włącznie O/P) Egzotyka:
Pan Alekssandro Paparella z Włoch- wybrany ponownie.


Reguły C.O.M., które muszą być respektowane na międzynarodowych wystawach, aby uzyskały one status „Międzynarodowa wystawa C.O.M."

Wszystkie stowarzyszenia, które pragną uzyskać pozwolenie, jako organizatora międzynarodowych wystaw C.O.M. muszą przesłać wniosek do swojej federacji krajowej. Federacja krajowa, w przypadku gdy zgadza się z wnioskiem, przekazuje go do Prezydenta Generalnego C.O.M. (z kopią do Sekretarza). Składając wniosek,   podmiot krajowy bierze odpowiedzialność za zorganizowanie wystawy i gwarantuje obecność zagranicznych i krajowych sędziów OMJ wymaganych do sędziowania w konkursie.
• Opłata do C.O.M. wynosi 500,00 euro
• Wszystkie wnioski powinny być w posiadaniu C.O.M., do 31 grudnia roku poprzedzającego datę konkursu. Wnioski muszą zawierać szczegółowe zapisy dotyczące klatek, sędziowania, godzin otwarcia wystawy, prezentacji trofeów, uroczystego otwarcia, przyjęcia i wydania ptaków.
• Wniosek powinien również zawierać kopię przelewu bankowego z opłatą w wysokości 500,00 euro.
• Po konkursie, nadzorca C.O.M. dostarczy kopię oficjalnego raportu do Komitetu Organizacyjnego wystawy
• Wszystkie wnioski zostaną ogłoszone przez C.O.M.  na Kongresie
• Inspektor, członek Zarządu C.O.M. Komitet lub członek Komitetu Wykonawczego OMJ, powinien być obecny tylko w dni sędziowania i powinien kontrolować przestrzeganie prawidłowych zasad sędziowania.
• Inspektor nie będzie sędziował konkursu, z wyjątkiem szczególnych przypadków.
• Aby umożliwić prawidłowy udział sędziów OMJ, Komitet Organizacyjny wystawy, mającej nadany status międzynarodowej, powinien zapewnić przynajmniej 50% zagranicznych sędziów rocznie.

Regulacje każdej Międzynarodowej Wystawy C.O.M. powinny zawierać następujące szczegóły:

• W przypadku nie ocenienia, dyskwalifikacji lub nie prawidłowego
sklasyfikowania, zwrot kolekcyjnego nie może być wymagany przez hodowcę,
• Hodowca w pełni upoważnia do fotografowania swoich ptaków w czasie wystawy
• Podróże służbowe nadzorcy (samolot, pociąg, samochód) zostaną wypłacone przez C.O.M. Hotel i wydatki na żywność będą wypłacane przez Komitet Organizacyjny wystawy. Honorarium inspektora jest takie samo jak sędziego. Przez złożenie wniosku stowarzyszenia  potwierdzają, że zgadzają się i będą respektować te zasady.
• Należy zapewnić udział w konkursie  hodowców z przynajmniej 3 różnych krajów członkowskich C.O.M. (w tym kraju organizującego).
• Obowiązkowe jest, by wszyscy hodowcy uczestniczący w wystawie byli członkami stowarzyszeń stowarzyszonymi w federacjach będących członkami COM
• Zespół sędziowski musi się składać tylko z sędziów OMJ i z co najmniej trzech różnych krajów członkowskich C.O.M. (w tym kraju organizatora)
• Lista sędziów zaproszonych przez organizację, powinna zostać przesłana do Sekretarza OMJ przed 31 sierpnia bieżącego roku.  Sekretarz OMJ potwierdzi Organizatorowi wystawy C.O.M. skorygowaną listę sędziów i koordynatora.
• W konkursie muszą być użyte karty sędziowskie C.O.M. / OMJ.
• Nazwisko, imię i kraj pochodzenia wszystkich sędziów biorących udział muszą być publikowane w katalogu wystawy.
• Kopie kart i katalog (z listą nagród) należy przesłać do Prezydenta C.O.M., a także sekretarza OMJ, po zamknięciu wystawy. Wzywamy do poszanowania tych zasad. Brak stosowania w/w procedur może oznaczać przyszłą odmowę wniosku od tej samej organizacji.
Komitet Zarządzający C.O.M. postanowił, że Organizator każdej wystawy międzynarodowej C.O.M. będzie  otrzymywał osiem specjalnych medali C.O.M., które przyzna hodowcom uczestniczącym w zawodach.

Obrączki i zasady uczestnictwa

• Dostawa obrączek: Przypomina się wszystkim krajom członkowskim, że obrączki mogą być dostarczane z pierwszym października każdego roku, i to dla wszystkich ptaków (Patrz: "Les Nouvelles N o 85 marca 1991). Uwaga: tylko hodowca jest odpowiedzialny za średnicę i wymiary obrączek, zdeformowane, nie czytelne lub zbyt duże obrączki, będą oznaczać dyskwalifikację zgłoszonego na konkurs ptaka.
• Przypomina się, że aby móc uczestniczyć w "Mistrzostwach Świata C.O.M. " z ptakami posiadającymi obrączki wydane przez inne państwo, hodowca musi podać swój główny adres zamieszkania na terenie tego państwa. Przypomina się, że wszystkie wykroczenia od tej reguły będą oznaczały dyskwalifikację wszystkich ptaków zgłoszonych przez hodowcę.
• Kilku hodowców nie może zgłaszać ptaków pod jednym szyldem. Takie zgłoszenia powinny być odrzucone przez komisje i kraje członkowskie.
• W Mistrzostwach Świata w każdej klasie tylko 5 (pięć) ptaków z każdej mutacji / gatunku może być przyjmowanych do konkursu od jednego hodowcy. Wszystkie naruszenia wykryte zostaną usankcjonowane przez dyskwalifikację ptaków.

O.M.J. Sędziowie EGZAMINY

• Kandydaci powinni być przedstawieni przez krajowe jednostki C.O.M., przed dniem 30 czerwca każdego roku.
• Kandydaci muszą przygotować się w oparciu o standardy OMJ / C.O.M.
• Podmioty krajowe powinny dać kandydatom wzorce odpowiedniej sekcji C.O.M. / OMJ. Egzaminy będą nadzorowane przez członków Komitetu Wykonawczego OMJ w każdej sekcji, lub wyznaczonych przedstawicieli, na odpowiedzialność Prezydenta OMJ. Wyniki z egzaminów zostaną ogłoszone w dniu sesji egzaminacyjnej. Egzamin składać się będzie z części teoretycznej ustnej (kwestionariusz będzie w posiadaniu przełożonego) i części praktycznej, gdzie ptaki zostaną udostępnione kursantom w ilości: co najmniej 3 kolekcje i 12 pojedynczych (2 kolekcje i 4 indywidualne dla sekcji kanarków śpiewających).
• Pełna dokumentacja (formularze identyfikacyjne C.O.M., karty egzaminacyjne z części teoretycznej i praktycznej kandydatów) z pisemnym Raportem egzaminatora, zostaje wysyłana do sekretarza OMJ. Wszystkie korekty testów mogą być podejmowane przez Komitet Wykonawczy OMJ.
• Każdy kandydat może zdać jednorazowo egzamin tylko dla jednej sekcji,
• Mając zdany egzamin w sekcjach F i G można zdać egzamin w  sekcji H (Hybrydy).
• Kandydaci muszą być sędziami, z co najmniej z pięcioletnim pełnym  doświadczeniem jako sędzia (ma to zostać sprawdzone przez nadzorcę).
• Udział w sesjach egzaminacyjnych jest na własny koszt kandydata, w tym podroży oraz koszty zakwaterowania. Każdy kraj powinien zapłacić C.O.M. kwotę 10,00 euro od każdego egzaminowanego kandydata. Kopia przelewu bankowego lub paragon powinien być wysłany do Sekretarza OMJ z wnioskiem egzaminacyjnym. Każdy nowy sędzia OMJ musi zapłacić wpisowe, opłata 40,00 euro.

Prezentacja nowej rasy lub mutacji.

W celu uniknięcia rozprzestrzeniania rasy / mutacji zbyt blisko już spokrewnionych, a przed rozpoczęciem procedury uznawania nowej rasy na trzech kolejnych Mistrzostwach Świata ustala się:
• Standard rasy lub zaproponowanej mutacji powinien być analizowany przez ekspertów OMJ, zanim będzie mógł być przedstawiony na Mistrzostwach Świata,
• Eksperci wyrażają opinię, mając na uwadze oryginalność, cechy charakterystyczne i estetyczne cechy rasy lub zaproponowanej mutacji.
• Aby nowa rasa została przedstawiona na Mistrzostwach Świata wymagane jest głosowanie większościowe, co rozpocznie trzyletni proces postępowania w celu uznania nowej rasy lub mutacji
• Zgłoszenie uznania nowej rasy powinno być przedstawione przed 30 czerwca każdego roku, przez państwo członkowskie, które powinno dostarczyć standardy i inne dokumenty
• Zgłoszenie powinno zostać wysłane listem poleconym do Prezydenta C.O.M. z kopią do Prezesa i sekretarza OMJ.
• Sekretarz OMJ powinien otrzymać wniosek wraz z 5 kopiami proponowanej normy dla mutacji, napisany w języku francuskim i angielskim,
• Minimalna prezentacja ptaków (nieformalna, bez medali): jedna kolekcja złożona z 4 ptaków i pięć pojedynczych, wystawianych przynajmniej w trzech kolejnych latach na Mistrzostwach Świata.
• Ptaki prezentowane muszą mieć, aby być uważane za zatwierdzone, co najmniej 87% cech wymaganych przez standard.
• Jeśli w ciągu jednego roku, ptak w wyniku aprecjacji nie osiąga wspomnianych odsetek podobieństwa, procedura powinna ponownie się rozpocząć.
UWAGI:
• z państwa członkowskiego zgłaszającego rasę/mutację, w celu uczestnictwa w procesie uznania rasy można wysłać jednego eksperta, do obecności w procedurze jako konsultanta, zdolnego do udzielenia informacji członkom Komitetu lub KW OMJ
• Wszystkie nowe rasy lub mutacje z wydaną negatywną opinią nie mogą być Wszystkie nieoficjalne ptaki (nowe rasy lub mutacje)nie powinny być przyjmowane do konkursu na Mistrzostwach Świata.

Sprawozdanie Komisji Kontrolnej C.O.M. z Mistrzostw Świata w Almerii.

Choć miejsca było dużo i zespół pracowników kompetentny to nie obyło się bez utrudnień. Kłopotu dostarczył system numeryczny klatek (dla wszystkich sekcji). Półtora dnia trwało z tego powodu przenoszenie ptaków przywiezionych z zagranicy, ale dla pocieszenia wcale lepiej nie wyglądało klatkowanie ptaków hiszpańskich. Proces ten trwał dwa dni, co opóźniło dostarczenie listy ptaków do oceny. Autor relacji z wystawy wypowiedział się krytycznie o sędziach, którzy jego zdaniem lekceważyli standardy i przepisy O.M.J.
Nie została również dostarczona lista nazewnictwa sędziom dla Hybryd, co spowodowało wiele trudności w pisowni ich nazw.
Kontrola obrączek została przeprowadzona prawidłowo, bez większych utrudnień.
Odbiór ptaków hiszpańskich i z małych państw odbył się bez problemów. Pozostałe kraje odbierały ptaki następnego dnia, bez pomocy zespołu organizacyjnego, co opóźniło ich odprawę.
Kompetentny zespół informatyków i osób zarządzających pozwolił na dobre wydanie katalogu.
Jak widać organizacja „Mistrzostw Świata” jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w jej powodzenie. Niestety nic nie jest idealne i wydaje się, że organizator włożył wiele pracy i starań aby wszystko przebiegło jak najlepiej. Pamiętajmy, że przy tak dużych wystawach trudno zadowolić wszystkich. Bywają nie przewidziane sytuacje, które potrafią zdezorganizować pracę wielu osób. Miejmy nadzieję, że kolejna wystawa przebiegnie bez konfliktowo, tego należy życzyć następnym organizatorom Ornitologicznych Mistrzostw Świata.


Tłumaczenie z Les Nouvelles 11 (1/2012)
Justyna Krawczyk
Asystent koordynatora Sekcji ds. COM i OMJ

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna