PDF Drukuj

Polityka prywatności Rady Federacji PFO

1. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe hodowców zrzeszonych w PFO przetwarzane sa przez Rade Federacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).

Siedziba Rady Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej, administratora danych, miesci sie w Katowicach przy ul. Gen. J. Hallera 28, kod pocztowy 40-321 Katowice. Strona internetowa: www.pfo.info.pl. E-mail: biuro@pfo.info.pl.

Rada Federacji przywiazuje bardzo duza wage do ochrony prywatnosci członków stowarzyszen zrzeszonych w PFO.

Cel przetwarzania przez Rade Federacji danych osobowych jest jasno okreslony i prezentowany hodowcom. Jest nim nadawanie hodowcom nalezacym do stowarzyszen zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej unikatowej cechy identyfikacyjnej (signum) oraz prowadzenie „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”, zwanego dalej „Rejestrem”, a takze przesyłanie hodowcom biuletynów, materiałów informacyjnych i szkoleniowych PFO.

Podawanie przez hodowców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do wpisania do Rejestru i nadania hodowcy cechy identyfikacyjnej.
Kazdemu hodowcy ujetemu w Rejestrze przysługuje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania. Rada Federacji nie udostepnia innym podmiotom posiadanych danych osobowych bez wyraznej zgody hodowcy.

Zakres przetwarzanych w Rejestrze danych o hodowcach obejmuje:
1) imie i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania lub pobytu;
4) nr telefonu;
5) adres e-mail;
6) nazwe stowarzyszenia, do którego hodowca nalezy.

Rejestr jest prowadzony centralnie w postaci papierowej oraz w formie elektronicznej z uzyciem komputera połaczonego z internetem.

Dane do Rejestru zbierane beda od hodowców, których dotycza. Przekazywane beda do Rady Federacji przez władze stowarzyszen zrzeszonych w PFO w postaci pisemnego „Wniosku o nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO”, którego wzór okresla „Regulamin nadawania hodowcom unikatowych cech identyfikacyjnych PFO”. Przez 90 dni od dnia podjecia niniejszej uchwały dane do Rejestru zbierane beda takze od posiadajacych je aktualnie władz stowarzyszen zrzeszonych w PFO.

W razie wykazania przez hodowce, którego dane dotycza, ze sa one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane zostały z naruszeniem ustawy, Rada Federacji jest obowiazana do niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usuniecia z Rejestru.

2. Realizacja polityki ochrony danych osobowych
W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych hodowców oraz przetwarzania ich zgodnie z wymogami prawa Rada Federacji:
• przygotowała i realizuje procedury zapewniające właściwa ochronę danych osobowych, w szczególności zabezpieczające przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
• wyznaczyła administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych;
• do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie przez nią nadane oraz prowadzi ich ewidencje.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna