Działania podjęte przez PFO w związku z rejestracją ptaków Drukuj

1. W dniu 02.09.2013 roku wysłane zostały do Ministra Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” (PTOP) pisma w celu nawiązania współpracy w zakresie prawnej ochrony ptaków.
2. W dniu 20.09.2013 otrzymaliśmy odpowiedź z Państwowej Rady Ochrony Przyrody z podziękowaniem za zaproszenie do współpracy i zapewnieniem, że doświadczenie i wiedza PFO zostanie w stosownym czasie wykorzystana.

3. 24.09.2013 roku Ministerstwo Środowiska – Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody poinformował nas, że Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” otrzymało zlecenie na wykonanie dla Ministerstwa Środowiska ekspertyzy: „Problematyka handlu zwierzętami CITES o pochodzeniu hodowlanym – wskazówki dotyczące realizowania i egzekwowania przepisów”. Ministerstwo Środowiska poprosiło w piśmie naszą federację o udzielenie PTOP „Salamandra” wszelkich informacji przydatnych do przygotowania opracowania.
4. 26.09.2013 roku PTOP „Salamandra” drogą elektroniczną przysłało na adres PFO pismo z prośbą o wypełnienie tabeli w której należało wpisać:

 

  • Gatunek lub jednoznacznie określoną grupę gatunków ptaków,
  • Krótki opis powodu, dla którego nielegalny handel okazami pochodzącymi z wolności jest mało prawdopodobny i nie stanowi realnego zagrożenia dla gatunku.

W piśmie poproszono nas również o wyrażenie uwag na temat zasad funkcjonowania rejestracji ptaków i propozycji jak powinna rejestracja ptaków przebiegać.
Po konsultacjach z hodowcami ptaków egzotycznych tabela została wypełniona gatunkami ptaków, które (naszym zdaniem) należy zwolnić z rejestracji i gatunkami dla których rejestracje należy ograniczyć do pierwszego właściciela. Dla każdego z gatunków został podany powód zwolnienia lub ograniczenia rejestracji. Opracowany został także dokument pn. „Potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia”, który dajemy pod rozwagę do zastosowania.
W uwagach zapisaliśmy, że Polska Federacja Ornitologiczna ma wszystkie instrumenty, pozwalające identyfikować ptaki zaobrączkowane przez hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich. Napisaliśmy, że każdy nasz hodowca posiada swoją cechę identyfikacyjną tzw. CIH, mamy Bazę hodowców, mamy Centralny rejestr obrączek, mamy też wzór obrączki dla ptaków – czyli wszystkie dane potrzebne do rozpoznania osoby, która ptaka zaobrączkowała. Jesteśmy więc w stanie rygorystycznie przestrzegać rejestracji ptaków, które takowej wymagają. Jednocześnie w zamian chcielibyśmy (przykładem innych krajów europejskich, których organizacje zrzeszone są w C.O.M.) aby zwolnione z obowiązku rejestracji zostały gatunki ptaków, dla których rejestracja jest nieuzasadniona, co wyraziliśmy w załączonej tabeli. 
5. W dniu 23.10.2013 roku wysłaliśmy opracowany materiał do PTOP „Salamandra” ale również do Ministerstwa Środowiska i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wysłaliśmy również do w/w pismo, które znacznie szerzej opisuje naszą federację.  
6. 24.10.2013 roku otrzymaliśmy drogą elektroniczną pismo z OTOP „Salamandra” z podziękowaniem za nadesłany materiał i uwagi.

Rada PFO, Kierownik Sekcji ds. CITES